Team i-coaches ROC van Amsterdam | Flevoland

In augustus 2020 is een team van 9 i-coaches van start gegaan in de colleges van ROC van Amsterdam|Flevoland. Het betreft initieel een tweejarig project met de ambitie om de werkwijze te bestendigen in een structurele en duurzame aanpak. Hoe is dit tot stand gekomen en wat is kenmerkend in de gekozen aanpak?Naar aanleiding van het landelijke onderzoek van het team Bruggen Bouwen (Kennisnet/saMBO-ICT) en de daarop volgende publicatie waarin 6 succesfactoren beschreven zijn voor de inzet van i-coaches, heeft de Centrale Dienst ICT in 2019 een aantal ‘Masterclasses’ georganiseerd. In de masterclasses maakten 9 verticaal samengestelde teams kennis met het fenomeen ‘i-coaches’ en hoe zich dit zou kunnen vertalen in de eigen colleges. Hieruit bleek draagvlak en ambitie om daadwerkelijk met i-coaches te gaan werken.

Doelstellingen – Het project richt zich op drie hoofddoelstellingen:

  1. Het versterken van de digitale vaardigheden en digitale didactiek van docenten
  2. Het realiseren van een professionale en complete digitale leeromgeving die recht doet aan de onderwijskundige visie en het blended ontwerp optimaal ondersteunt
  3. Het verder brengen van de ambities en onderwijskundige doelstellingen van het opleidingsteam en deze ondersteunen middels onderwijstechnologie

Deze drie doelstellingen gaan in de praktijk hand in hand en versterken elkaar. M.a.w. het ontwikkelen van digitale vaardigheden staat in dienst van de onderwijsdoelstellingen en is geen ‘losstaande exercitie’. Door de drie focusgebieden voor alle colleges op eenzelfde manier in kaart te brengen en de voortgang per college maar ook organisatiebreed te monitoren, is de verwachting dat een eenduidig beeld ontstaat over het effect van de inzet van de i-coaches.

Werving, selectie, profiel – Voor de werving en selectie van de i-coaches is een profiel opgesteld op basis van de zes competentiegebieden van de i-coach (programma Bruggen Bouwen). Voor de meeste colleges is intern- en extern tegelijk geworven zodat de beste man/vrouw gekozen kon worden. De projectleider, directie en managers werken in dit traject nauw samen. De meeste i-coaches hebben een opleiding master Leren&Innoveren of Onderwijskunde afgerond en combineren dit met relevante kennis en ervaring op het gebied van onderwijstechnologie.

Positionering – De i-coaches worden op tactisch niveau ingezet en werken nauw samen met een aantal opleidingsmanagers en onderwijskundigen (team overstijgend). Zij begeleiden en ondersteunen drie tot vier docententeams langdurig op operationeel niveau, eventueel samen met zgn. key-users in de teams. Zij onderzoeken en analyseren de situatie in de teams en adviseren management en directie over de mogelijkheden/kansen en stappen die nodig zijn om deze te realiseren.

Centrale aanpak en kennisdeling – Het team van i-coaches werkt en leert twee dagen per maand samen. Samen ontwikkelen zij materialen, e-learning, trainingen, steunen en adviseren elkaar in intervisie, ze helpen elkaar soms op studiedagen. De i-coaches brengen allemaal een eigen specifieke expertise mee en leren zo ook veel van elkaar. De i-coaches nemen deel aan de landelijke ‘Peergangen voor i-coaches’ (trainingen van 6 weken) waarin zij met en van i-coaches uit heel Nederland leren. De Peergangen richten zich op het professionaliseren van i-coaches op de rollen Veranderkundige, Onderwijskundige, Trainer, Coach, Adviseur, Technovator. In de loop van het project zal ook meer aandacht zijn voor het creeren van een interne en externe community. De i-coaches hebben een eigen interne website waarop ook artikelen en nieuws gedeeld worden met alle collega’s. Het team i-coaches werkt daarnaast nauw samen met de Centrale Diensten.

Transparantie over rol en eigenaarschap – In het projectplan is een beschrijving opgenomen van de rol, uitvoering en het eigenaarschap. De i-coaches, directies en managers committeren zich hieraan en het plan wordt drie keer per jaar geevalueerd. De i-coaches hebben een interne website ingericht waarin zij zichzelf voorstellen en waarin wordt verwezen naar relevante bronnen en andere sites.

Tijd en middelen – Alle i-coaches hebben een aanstelling van 0,6 fte tot full-time zodat zij zich dedicated kunnen focussen op het werk en de dynamiek die dit meebrengt. De bekostiging van het project is voor 50% voor de colleges zelf en wordt voor 50% bekostigd uit centrale middelen.