Digitale leeromgeving voor docenten, introductie

De ROC-Academie van ROCMN is onderdeel van P&O met als focusgebied de professionalisering van werknemers (in de praktijk). Het gros van onze medewerkers (ca. 1300) is docent/onderwijsverzorgende. Omdat de onderwijsteams steeds sterker hun eigen professionalisering als team vormgeven kunnen wij ons meer bezig houden met de overkoepelende thema’s en het leren van en met elkaar over de colleges heen. Zo organiseren we met toenemend succes twee keer per jaar een ROC-brede Leerdag waarin zo’n 600 docenten deelnemen aan een geweldig divers programma van leeractiviteiten die vanzelfsprekend passen bij onze strategie als organisatie.

Wat we ook merken is dat ons zgn. ‘open aanbod’ workshops en trainingen steeds minder goed lopen. Hoewel de deelnemers de workshops steevast hoog waarderen zijn bepaalde workshops door de lage aantallen deelnemers en vooral het percentage ‘no show’ en late afmeldingen nauwelijks meer te verantwoorden. Inhoudelijk is er echter nog steeds vraag naar de workshops op het gebied van ict-tools, differentiatie, (blended-) didactiek, examinering.

Er komen ook hele nieuwe vraagstukken op ons als school af die te maken hebben met de roep om meer wendbaar, flexibel, gepersonaliseerd of modulair onderwijs. One-size-fits-all-curricula lijken hun beste tijd gehad te hebben. Naast het feit dat deze beweging een verandering in de vaardigheden van docenten vraagt, zien we de ontwikkeling naar ‘zelfsturende, nieuwsgierige professionals’ die de regie over hun eigen leerproces steviger in handen (moeten-) nemen.

Dit alles vraagt ook een nieuw repertoire van ons als ROC-Academie. Ons eigen aanbod zal flexibeler, persoonlijker, gedifferentieerder moeten worden en dat kunnen we alleen bereiken door sterker in te zetten op ondersteundende onderwijstechnologieen. ‘Teach what you preach’ en ‘anytime, anywhere’ kunnen leren zijn nieuwe kernwaarden die een verschuiving vragen van ons repertoire.

Komende twee jaar willen wij experimenteren met nieuwe vormen van leren en trachten grip te krijgen op wat werkt op het gebied van blended learning en synchroon/a-synchroon/individueel online leren. Wij zullen bij alle vraagstukken en activiteiten een zorgvuldige overweging maken welke onderdelen er face-to-face (moeten-) plaatsvinden en welke activiteiten prima passen in een digitaal aanbod. Het is belangrijk om daar even de tijd voor te nemen om met elkaar te wennen, te evalueren en bij te schaven.

Om deze ambitie waar te maken is een digitale leeromgeving voor medewerkers nodig. Een aantrekkelijk, nieuwsgierigmakend platform waar we, net als op de Leerdagen, met elkaar en van elkaar kunnen leren. Waar we bewust bouwen aan onze kennis van voor ons relevante focusgebieden, experts uitnodigen om ons verder te inspireren en waar we bepaalde trainingen continue beschikbaar kunnen stellen aan alle medewerkers.

De projectgroep van de ROC-Academie is in het najaar van 2018 begonnen met de eerste stappen in dit proces. Zo zijn er eerst interviews gehouden met 20 docenten en een aantal managers om een beeld te krijgen hoe zij aankijken tegen het huidige aanbod van de academie en hoe zij denken over een digitale leeromgeving voor medewerkers. Simultaan zijn een aantal digitale platforms bekeken om een beeld te krijgen van ‘wat er allemaal is en kan’ en hoe de technische mogelijkheden ondersteunend (kunnen-) zijn aan de ambities. Verder is een conceptplan ontwikkeld waarin de ambities en doelstellingen steeds verder aangescherpt worden. Gaandeweg tekent zich ook een werkwijze af om relevante content voor de digitale leeromgeving te ontwikkelen en actueel te gaan houden.

Als projectleider zal ik de verschillende stappen in een paar blogjes verder toelichten. Voel je vrij om eventuele vragen/opmerkingen met mij te delen (gebruik hiervoor liefst het volgende mailadres: p.koole@rocmn.nl).